ANKIETA – PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DOBRODZIEŃ


Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1
tel.: 34 357 51 00

Szanowni mieszkańcy,

Gmina Dobrodzień rozpoczęła pracę nad Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Dobrodzień. Celem tego dokumentu jest wyznaczenie zdegradowanych obszarów miasta, które należy ożywić w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, uzyskania ładu przestrzennego, wspierania lokalnej gospodarki oraz wzmacniania więzi społecznych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii dotyczącej warunków życia w Dobrodzieniu oraz miejsc i obiektów wymagających odnowienia. Znajomość Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Dobrodzienia pozwoli na sformułowanie programu pokrywającego się z oczekiwaniami jego mieszkańców.

Badanie jest anonimowe, co oznacza, iż nie będzie możliwości powiązania wypełnionej ankiety z konkretną osobą. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji i dziękujemy za podzielenie się swoją opinią.

 

Wykonawca badania: 

 
 
 
 

Openfield sp. z o. o.

45-057 Opole, ul. Ozimska 4/7
tel.: 77 555 91 88  

1. Jaki jest Pana/Pani poziom zadowolenia z warunków życia w Dobrodzieniu?

2. Jaki obiekt lub obszar Dobrodzienia powinien Pana/Pani zdaniem zostać odnowiony/ulepszony? 

proszę wpisać odpowiedź w poniższym polu

Dlaczego? 

proszę wpisać odpowiedź w poniższym polu

3. Czy Pana/Pani zdaniem istnieje potrzeba odnowienia/ulepszenia obiektów bądź obszarów Dobrodzienia wymienionych poniżej? 

proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym wierszu

  TAK NIE NIE MAM ZDANIA
Rynek
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Zabytkowy Park Miejski
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Ogród Jordanowski
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Dom Kultury
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

4. W jaki sposób można Pana/Pani zdaniem odnowić/ulepszyć rynek miejski w Dobrodzieniu, aby stał się atrakcyjniejszym miejscem dla mieszkańców?

proszę wpisać w poniższych polach maksymalnie 3 pomysły

5. Jakie problemy występują Pana/Pani zdaniem w Dobrodzieniu?

proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym wierszu

  WYSTĘPUJE NIE WYSTĘPUJE NIE MAM ZDANIA
Mała liczba miejsc spędzania czasu wolnego
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba miejsc zabaw dla dzieci
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba miejsc aktywizacji młodzieży (np. domów kultury, świetlic)
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba obiektów gastronomicznych (np. restauracji, kawiarni)
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba obiektów sportowych (np. boisk, siłowni)
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba obiektów kulturalnych (np. muzeów, galerii)
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba imprez organizowanych dla mieszkańców
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Mała liczba terenów zielonych (np. parków, skwerów)
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Niewystarczające oświetlenie w miejscach publicznych
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Niskie poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Niska atrakcyjność centrum miasta
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Zły stan chodników i dróg
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Wolne tempo rozwoju lokalnego biznesu
WYSTĘPUJE
NIE WYSTĘPUJE
NIE MAM ZDANIA
Inne problemy, jakie? 

6. Płeć
7. Wiek
poniżej 18 lat
18 – 24 lata
25 – 49 lat
50 lat i powyżej
8. Wykształcenie
podstawowe i niższe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
policealne
wyższe
9. Grupa społeczno-zawodowa
uczeń / student
osoba pracująca
osoba bezrobotna
emeryt / rencista
gospodyni domowa
rolnik
turysta
10. Które stwierdzenie najlepiej opisuje sytuację finansową Pana/Pani rodziny?
bardzo dobrze nam się powodzi
raczej dobrze nam się powodzi
powodzi nam się przeciętnie
raczej źle się nam powodzi
bardzo źle się nam powodzi